1. Gençlerin insanlığa yararlı, araştırıcı, yaratıcı ve birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.
 2. Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.
 3. Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 4. Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak.
 5. Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 6. Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda araştırma yapmak ve bunları yayımlamak.
 7. Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.
 8. Derneğin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda yayınlar yapmak.
 9. Derneğin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle derneğin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak.
 10. Gençlerin kapasitelerinin gelişebilmesi için her türlü eğitim programları düzenlemek.
 11. Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.
 12. Gençlik çalışmaları ile ilgili belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturmak.
 13. Gençlik kuruluşlarıyla ve gençlik alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.
 14. İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
 15. Derneğin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
 16. Derneğin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.